معنی اسم فغستان

از شخصیتهای شاهنامه، نام دختر کید شاه هندوستان و یکی از زنان اسکندر مقدونی

ریشه اسم فغستان

فراوانی اسم فغستان

تا کنون کسی با نام فغستان در گهواره ثبت نام نکرده است.