معنی اسم فلوریا

فلورا، در رم باستان، الاهه گلها و بارآوری

ریشه اسم فلوریا

فراوانی اسم فلوریا

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام فلوریا ثبت نام شده اند.