معنی اسم قاهره

مؤنث قاهر،نام پایتخت مصر

ریشه اسم قاهره

فراوانی اسم قاهره

تا کنون کسی با نام قاهره در گهواره ثبت نام نکرده است.