معنی اسم قصیده

نام یکی از قالب های شعر فارسی وعربی

ریشه اسم قصیده

فراوانی اسم قصیده

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام قصیده ثبت نام شده اند.