معنی اسم قیزبس

دختر بس، در قدیم برای اینکه فرزند بعدی دختر نباشد روی نوزاد دختر تازه به دنیا آمده این اسم را می گذاشتند

ریشه اسم قیزبس

فراوانی اسم قیزبس

تا کنون کسی با نام قیزبس در گهواره ثبت نام نکرده است.