معنی اسم لبینا

نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی

ریشه اسم لبینا

فراوانی اسم لبینا

تا کنون کسی با نام لبینا در گهواره ثبت نام نکرده است.