معنی اسم لبینا

نام یکی از لحنهای قدیم موسیقی ایرانی

ریشه اسم لبینا

فراوانی اسم لبینا

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام لبینا ثبت نام شده اند.