معنی اسم لیبه

مؤنث لبیب

ریشه اسم لیبه

فراوانی اسم لیبه

تا کنون کسی با نام لیبه در گهواره ثبت نام نکرده است.