معنی اسم ماجده

مؤنث ماجد، دارای مجد و بزرگی، بزرگوار

ریشه اسم ماجده

فراوانی اسم ماجده

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام ماجده ثبت نام شده اند.