معنی اسم مارتا

در اوستا مشا و مارتا به معنای نوع انسان آمده است ، فناپذیر ، دنیایی

ریشه اسم مارتا

فراوانی اسم مارتا

تا کنون کسی با نام مارتا در گهواره ثبت نام نکرده است.