معنی اسم ماری

فرانسه از عبری، مریم

ریشه اسم ماری

فراوانی اسم ماری

در حال حاضر ۱۶ نفر در گهواره با نام ماری ثبت نام شده اند.