معنی اسم مامو

نام زنی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی

ریشه اسم مامو

فراوانی اسم مامو

تا کنون کسی با نام مامو در گهواره ثبت نام نکرده است.