معنی اسم مانوشا

نام یکی از کوههای سلسله جبال البرز که منوچهر پادشاه پیشدادی در آن بدنیا آمد

ریشه اسم مانوشا

فراوانی اسم مانوشا

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام مانوشا ثبت نام شده اند.