معنی اسم ماه آفرید

آفریده ماه، آفریده شده چون ماه، از شخصیتهای شاهنامه، نام زنی زیباروی، همسر ایرج پسر فریدون پادشاه پیشدادی

ریشه اسم ماه آفرید

فراوانی اسم ماه آفرید

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام ماه آفرید ثبت نام شده اند.