معنی اسم ماه سیما

ماه(فارسی) + سیما(عربی) آن که سیما و چهره او چون ماه زیباست

ریشه اسم ماه سیما

فراوانی اسم ماه سیما

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام ماه سیما ثبت نام شده اند.