معنی اسم ماه نسا

ماه(فارسی) + نسا(عربی) ان که در بین زنان چون ماه می درخشد

ریشه اسم ماه نسا

فراوانی اسم ماه نسا

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام ماه نسا ثبت نام شده اند.