معنی اسم محسنه

مؤنث محسن ،نیکوکار، احسان کننده

ریشه اسم محسنه

فراوانی اسم محسنه

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام محسنه ثبت نام شده اند.