معنی اسم مرحمت

لطف و مهربانی

ریشه اسم مرحمت

فراوانی اسم مرحمت

تا کنون کسی با نام مرحمت در گهواره ثبت نام نکرده است.