معنی اسم مرمرین

ساخته شده از مرمر یا از جنس مرمر

ریشه اسم مرمرین

فراوانی اسم مرمرین

تا کنون کسی با نام مرمرین در گهواره ثبت نام نکرده است.