معنی اسم مریس

چیزی لغزان و تابان

ریشه اسم مریس

فراوانی اسم مریس

تا کنون کسی با نام مریس در گهواره ثبت نام نکرده است.