معنی اسم مستوره

پاکدامن پوشیده پارسا پنهان

ریشه اسم مستوره

فراوانی اسم مستوره

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام مستوره ثبت نام شده اند.