معنی اسم مشکنک

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از زنان شاعر بهرام گور پادشاه ساسانی

ریشه اسم مشکنک

فراوانی اسم مشکنک

تا کنون کسی با نام مشکنک در گهواره ثبت نام نکرده است.