معنی اسم مشکین

مشک(سنسنکریت) + ین(فارسی) از هر چیز خوشبو، مشک الود، معطر

ریشه اسم مشکین

فراوانی اسم مشکین

تا کنون کسی با نام مشکین در گهواره ثبت نام نکرده است.