معنی اسم معظمه

معظم

ریشه اسم معظمه

فراوانی اسم معظمه

تا کنون کسی با نام معظمه در گهواره ثبت نام نکرده است.