معنی اسم معظمه

معظم

ریشه اسم معظمه

فراوانی اسم معظمه

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام معظمه ثبت نام شده اند.