معنی اسم مهرانه

مرکب از مهر( محبت یا خورشید) + انه( پسوند نسبت)

ریشه اسم مهرانه

فراوانی اسم مهرانه

در حال حاضر ۵۷ نفر در گهواره با نام مهرانه ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم مهرانه

زن با مهر ومحبت
مامان مهرانه