معنی اسم مهرتاب

آنچه خورشید بر آن می تابد

ریشه اسم مهرتاب

فراوانی اسم مهرتاب

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام مهرتاب ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم مهرتاب

مهرتاب به معنای خورشید ماه آخر بارداریم قطعی شد این اسم
مامان مهرتاب