معنی اسم مهستا

دختر سنگین،بانوی گرانسنگ،مرکب از مهست الف تأنیث، هم به کسر سین خوانده می شود و هم به فتح سین

ریشه اسم مهستا

فراوانی اسم مهستا

در حال حاضر ۱۴ نفر در گهواره با نام مهستا ثبت نام شده اند.