معنی اسم مولود

آن که به دنیا آمده، زاده شده

ریشه اسم مولود

فراوانی اسم مولود

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام مولود ثبت نام شده اند.