معنی اسم مکیه

اهل مکه ، مربوط یا متعلق به مکه

ریشه اسم مکیه

فراوانی اسم مکیه

تا کنون کسی با نام مکیه در گهواره ثبت نام نکرده است.