معنی اسم میترا

صورتی از واژه

ریشه اسم میترا

فراوانی اسم میترا

در حال حاضر ۵۸ نفر در گهواره با نام میترا ثبت نام شده اند.