معنی اسم میناز

نازنین من - مرکب از م (مخفف من ) + ناز ( مخفف نازنین)

ریشه اسم میناز

فراوانی اسم میناز

تا کنون کسی با نام میناز در گهواره ثبت نام نکرده است.