معنی اسم مینورخ

دارای چهره ای آسمانی و بهشتی

ریشه اسم مینورخ

فراوانی اسم مینورخ

تا کنون کسی با نام مینورخ در گهواره ثبت نام نکرده است.