معنی اسم مینوزاد

زاده آسمان یا زاده بهشت

ریشه اسم مینوزاد

فراوانی اسم مینوزاد

تا کنون کسی با نام مینوزاد در گهواره ثبت نام نکرده است.