معنی اسم مینوچهر

دارای چهره ای چون بهشت، زیبا روی

ریشه اسم مینوچهر

فراوانی اسم مینوچهر

تا کنون کسی با نام مینوچهر در گهواره ثبت نام نکرده است.