معنی اسم نادی

ندا دهنده، ندا کننده

ریشه اسم نادی

فراوانی اسم نادی

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام نادی ثبت نام شده اند.