معنی اسم ناهیرا

روشنایی، نور

ریشه اسم ناهیرا

فراوانی اسم ناهیرا

تا کنون کسی با نام ناهیرا در گهواره ثبت نام نکرده است.