معنی اسم نوران

نور(عربی) + ان(فارسی) مرکب از نور( روشنایی) + ان(پسوند اتصاف) ، نام روستایی در نزدیکی اردبیل

ریشه اسم نوران

فراوانی اسم نوران

در حال حاضر ۱۹ نفر در گهواره با نام نوران ثبت نام شده اند.