معنی اسم نوش آذر

آتش جاوید، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر گشتاسپ پادشاه کیانی و نیز نام یکی از پسران اسفندیار

ریشه اسم نوش آذر

فراوانی اسم نوش آذر

تا کنون کسی با نام نوش آذر در گهواره ثبت نام نکرده است.