معنی اسم نیلیا

به زنگ نیلی ، منسوب به نیلی ، مرکب از نیلی و الف نسبت

ریشه اسم نیلیا

فراوانی اسم نیلیا

در حال حاضر ۲۲۶ نفر در گهواره با نام نیلیا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم نیلیا

من ازوقتی ازدواج کردم تواینترنت سرچ کردم واسم نیلیا رو برای دختر واسم یارسان روبرای پسرانتخاب کردم که خدا بهمون دخترداد معنی اسمشم آسمان همیشه آبی
مامان نیلیا
من از سه ماهگی ویار رنگ نیلی انتهای دریای آروم رو پیدا کردم ۰ طوری که تا شمال رفتیم و سه روز تو طبقه ۴ یه هتل موندیم که من از بلندی بتونم حداکثر لذت رو از این رنگ ببرم ۰ لباسام رو هم حتی رنگ نیلی می پوشیدم ۰ یه معنی خوبش هم جدای از رنگ بودنش ، دختر موفقه ۰ همه به دنبال اسمی با معنای دختر زیبا هستند ۰ اما از نظر من باید به دخترامون اموزش بدیم قبل زیبایی به دنبال موفقیت و زیبایی های درونی باشند ۰
مامان نیلیا
من از سه ماهگی ویار رنگ نیلی انتهای دریای آروم رو پیدا کردم ۰ طوری که تا شمال رفتیم و سه روز تو طبقه ۴ یه هتل موندیم که من از بلندی بتونم حداکثر لذت رو از این رنگ ببرم ۰ لباسام رو هم حتی رنگ نیلی می پوشیدم ۰ یه معنی خوبش هم جدای از رنگ بودنش ، دختر موفقه ۰ همه به دنبال اسمی با معنای دختر زیبا هستند ۰ اما از نظر من باید به دخترامون اموزش بدیم قبل زیبایی به دنبال موفقیت و زیبایی های درونی باشند ۰
مامان نیلیا
من از سه ماهگی ویار رنگ نیلی انتهای دریای آروم رو پیدا کردم ۰ طوری که تا شمال رفتیم و سه روز تو طبقه ۴ یه هتل موندیم که من از بلندی بتونم حداکثر لذت رو از این رنگ ببرم ۰ لباسام رو هم حتی رنگ نیلی می پوشیدم ۰ یه معنی خوبش هم جدای از رنگ بودنش ، دختر موفقه ۰ همه به دنبال اسمی با معنای دختر زیبا هستند ۰ اما از نظر من باید به دخترامون اموزش بدیم قبل زیبایی به دنبال موفقیت و زیبایی های درونی باشند ۰
مامان نیلیا
من از سه ماهگی ویار رنگ نیلی انتهای دریای آروم رو پیدا کردم ۰ طوری که تا شمال رفتیم و سه روز تو طبقه ۴ یه هتل موندیم که من از بلندی بتونم حداکثر لذت رو از این رنگ ببرم ۰ لباسام رو هم حتی رنگ نیلی می پوشیدم ۰ یه معنی خوبش هم جدای از رنگ بودنش ، دختر موفقه ۰ همه به دنبال اسمی با معنای دختر زیبا هستند ۰ اما از نظر من باید به دخترامون اموزش بدیم قبل زیبایی به دنبال موفقیت و زیبایی های درونی باشند ۰
مامان نیلیا
من از سه ماهگی ویار رنگ نیلی انتهای دریای آروم رو پیدا کردم ۰ طوری که تا شمال رفتیم و سه روز تو طبقه ۴ یه هتل موندیم که من از بلندی بتونم حداکثر لذت رو از این رنگ ببرم ۰ لباسام رو هم حتی رنگ نیلی می پوشیدم ۰ یه معنی خوبش هم جدای از رنگ بودنش ، دختر موفقه ۰ همه به دنبال اسمی با معنای دختر زیبا هستند ۰ اما از نظر من باید به دخترامون اموزش بدیم قبل زیبایی به دنبال موفقیت و زیبایی های درونی باشند ۰
مامان نیلیا
من از سه ماهگی ویار رنگ نیلی انتهای دریای آروم رو پیدا کردم ۰ طوری که تا شمال رفتیم و سه روز تو طبقه ۴ یه هتل موندیم که من از بلندی بتونم حداکثر لذت رو از این رنگ ببرم ۰ لباسام رو هم حتی رنگ نیلی می پوشیدم ۰ یه معنی خوبش هم جدای از رنگ بودنش ، دختر موفقه ۰ همه به دنبال اسمی با معنای دختر زیبا هستند ۰ اما از نظر من باید به دخترامون اموزش بدیم قبل زیبایی به دنبال موفقیت و زیبایی های درونی باشند ۰
مامان نیلیا
من از سه ماهگی ویار رنگ نیلی انتهای دریای آروم رو پیدا کردم ۰ طوری که تا شمال رفتیم و سه روز تو طبقه ۴ یه هتل موندیم که من از بلندی بتونم حداکثر لذت رو از این رنگ ببرم ۰ لباسام رو هم حتی رنگ نیلی می پوشیدم ۰ یه معنی خوبش هم جدای از رنگ بودنش ، دختر موفقه ۰ همه به دنبال اسمی با معنای دختر زیبا هستند ۰ اما از نظر من باید به دخترامون اموزش بدیم قبل زیبایی به دنبال موفقیت و زیبایی های درونی باشند ۰
مامان نیلیا
توی ماه نهم بارداری بودم و هنوز اسم دخترم قطعی نشده بود، اسم نیلیا رو همسرم یجا دیده بود، بهم پیشنهاد داد(آخه همسرم گفته بود من دخالتی تو اسم نمیکنم ،انتخاب اسم حق توعه)، منم همون لحظه عاشقش شدم و قطعی کردیم😍 اسم نیلیا دوتا ریشه داره، یکی ایرانی و یکی مصری، توی ریشه ایرانی به معنی آسمان آبی، و توی ریشه مصری به معنی دختری به زیبایی رود نیل، در مصر باستان به دختران بسیار زیبا نیلیا میگفتند🥰
مامان نیلیا
برای من نیلی یعنی ارامش بی انتها.رنگش و اسمش ارامش بی نهایت داره برام .برای همین نیلی رو انتخاب کردم و چون الف آخر اسم رو دوست داشتم شد نیلیا .نیلیا عشق مامانشه
مامان نیلیا