معنی اسم هلنسا

هل(فارسی) + نسا(عربی) زنان معطر

ریشه اسم هلنسا

فراوانی اسم هلنسا

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام هلنسا ثبت نام شده اند.