معنی اسم هوران

مرغزار کوچک در کوهستان

ریشه اسم هوران

فراوانی اسم هوران

در حال حاضر ۱۰ نفر در گهواره با نام هوران ثبت نام شده اند.