معنی اسم هورخش

آفتاب عالمتاب

ریشه اسم هورخش

فراوانی اسم هورخش

تا کنون کسی با نام هورخش در گهواره ثبت نام نکرده است.