معنی اسم واران

نامی که مورخان یونانی به پادشاهان ایرانی که نامشان بهرام بوده داده اند

ریشه اسم واران

فراوانی اسم واران

در حال حاضر ۱۰ نفر در گهواره با نام واران ثبت نام شده اند.