معنی اسم واران

نامی که مورخان یونانی به پادشاهان ایرانی که نامشان بهرام بوده داده اند

ریشه اسم واران

فراوانی اسم واران

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام واران ثبت نام شده اند.