معنی اسم ورتاج

گلی سرخ رنگ که همیشه روی به آفتاب دارد

ریشه اسم ورتاج

فراوانی اسم ورتاج

تا کنون کسی با نام ورتاج در گهواره ثبت نام نکرده است.