معنی اسم وردآور

مرکب از ورد( گل) + آور( آورنده)

ریشه اسم وردآور

فراوانی اسم وردآور

تا کنون کسی با نام وردآور در گهواره ثبت نام نکرده است.