معنی اسم ورشان

قمری، پرنده ای که به فارسی آن را مرغ الاهی می گویند، کبوتر صحرایی

ریشه اسم ورشان

فراوانی اسم ورشان

تا کنون کسی با نام ورشان در گهواره ثبت نام نکرده است.