معنی اسم پاپوک

نعنای دشتی با گل آذینی مانند سنبل در بخش خراسان

ریشه اسم پاپوک

فراوانی اسم پاپوک

تا کنون کسی با نام پاپوک در گهواره ثبت نام نکرده است.