معنی اسم پاکدخت

دختر پاک و عفیف

ریشه اسم پاکدخت

فراوانی اسم پاکدخت

تا کنون کسی با نام پاکدخت در گهواره ثبت نام نکرده است.