معنی اسم پاک آفرین

آفریننده پاک

ریشه اسم پاک آفرین

فراوانی اسم پاک آفرین

تا کنون کسی با نام پاک آفرین در گهواره ثبت نام نکرده است.