معنی اسم پرخیده

از لغات اساطیری است

ریشه اسم پرخیده

فراوانی اسم پرخیده

تا کنون کسی با نام پرخیده در گهواره ثبت نام نکرده است.