معنی اسم پردیس

فردوس ، باغ، بستان

ریشه اسم پردیس

فراوانی اسم پردیس

در حال حاضر ۴۶ نفر در گهواره با نام پردیس ثبت نام شده اند.